บุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวีระชัย ปราสาทศรี

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน           กิจการนักเรียน

      นายอานนท์       ทองรอด

หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE

    นายภาณุพงศ์         คำพานิชย์

       หัวหน้างาน          สถานศึกษาสีขาว      ปลอดยาเสพติด      และอบายมุข

        นายวีระชัย        ปราสาทศรี

        หัวหน้างาน            กิจกรรมนักเรียน       และหัวหน้างาน        หอพักฯ

      นายพิรพัฒณ์       พุ่มคง

  หัวหน้างานส่งเสริม     ประชาธิปไตย

          นายสกนธ์           รอดใส

หัวหน้างานพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

นายพิชิต 

บุญช่วย

หอ 1 อินทนิล

นายวัชรพงษ์

ศรีวรนนท์

หอ 1 อินทนิล

นายนิสิทธิ์ 

รัตนะ

หอ 2 ปรีดียาธร

นายบวรศักดิ์ 

มิตรพระพันธ์

หอ 2 ปรีดียาธร


นางสาวพิณรัชฎ์ 

น้อยแก้ว

หอ 3 ราชพฤกษ์

นางสาวรัตติกาล 

แก้วหาวงศ์

หอ 3 ราชพฤกษ์


นางสาวญาณิศา 

สกุลวิไลเลิศ

หอ 4 ยูงทอง


นายประพฤติ 

ซิ้มเจริญ

หอ 6 สุพรรณิการ์

นายคมสันต์ 

วรรณทวี

หอ 6 สุพรรณิการ์


นางสาววรรณนิภา 

ประดิษฐพงษ์

หอ 7 ชมพูพันธ์ทิพย์

นางสาวกมลชนก 

เกตุทัต

หอ 7 ชมพูพันธ์ทิพย์