งานหอพักและพัฒนาทักษะ ชีวิตนักเรียนประจำ

นายพิชิต  บุญช่วย

ครูหอพัก(ชาย) อินทนิล

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 2 , 5

เบอร์ติดต่อ 087-4116071


นายวัชรพงษ์ ศรีวรนนท์

ครูหอพัก(ชาย) อินทนิล

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 2 , 5

เบอร์ติดต่อ 096-9976663
นายนิสิทธิ์ รัตนะ

ครูหอพัก(ชาย) ปรีดียาธร

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 , 4

เบอร์ติดต่อ 095-1799634

นายบวรศักดิ์ มิตรพระพันธ์

ครูหอพัก(ชาย) ปรีดียาธร

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 , 4

เบอร์ติดต่อ 080-5692233

นางสาวพิณรัชฎ์ น้อยแก้ว

ครูหอพัก(หญิง) ราชพฤกษ์

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 2, 3/1, 3/2 , 5

เบอร์ติดต่อ 098-5060957

นางสาวรัตติกาล แก้วหาวงศ์

ครูหอพัก(หญิง) ราชพฤกษ์

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 2, 3/1, 3/2 , 5

เบอร์ติดต่อ 083-9095325

นางสาวญาณิศา สกุลวิไลเลิศ

ครูหอพัก(หญิง) ยูงทอง

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1, 3/3, 3/4 , 4

เบอร์ติดต่อ 064-2642041

นายประพฤติ ซิ้มเจริญ

ครูหอพัก(ชาย) สุพรรณิการ์ ฝั่งA

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 6

เบอร์ติดต่อ 091-5510239

นายคมสันต์ วรรณทวี

ครูหอพัก(ชาย) สุพรรณิการ์ ฝั่งB

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3

เบอร์ติดต่อ 095-5270611

นางสาววรรณนิภา ประดิษฐพงษ์

ครูหอพัก(หญิง) ชมพูพันธ์ทิพย์ 

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 6

เบอร์ติดต่อ 099-7344195

นางสาวกมลชนก เกตุทัต

ครูหอพัก(หญิง) ชมพูพันธ์ทิพย์ 

ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 6

เบอร์ติดต่อ 092-8617992