งานสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประชุมสถานศึกษา ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา2565

20 มกราคม 2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว

ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มอบหมาย

นางสาวพัชฎาภรณ์  บ่าพิมาย รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองเขิน

ขอขอบคุณ นายปรีชา กระแสร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

ขอขอบคุณ นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน(อินทรวิชัยบำรุง) ที่ให้ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข


23 มกราคม 2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว

ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มอบหมาย

นางสาวพัชฎาภรณ์  บ่าพิมาย รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนบางละมุง และโรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)

ขอขอบคุณ นายธนพล ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง (เป็นประธาน)

ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขในครั้งนี้


24 มกราคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ของโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวาทวิทยา

ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และนางสาวพัชฎาภรณ์ บ่าพิมาย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีบันทึกลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ โรงพยาบาลหนองใหญ่  เทศบาลตำบลหนองใหญ่  สถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่


25 มกราคม 2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวและบันทึกข้อตกลงMOU

ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มอบหมาย

นางสาวพัชฎาภรณ์  บ่าพิมาย รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกข้อตกลงMOU กับโรงเรียนบ้านบึง”มนูญวิทยาคาร” และโรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)

ขอขอบคุณ นายอภินันท์ ชมเชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง”มนูญวิทยาคาร” (เป็นประธาน)

ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขในครั้งนี้


สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันปัญหายาเสพติด การสูบบุหรี่/บุรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท